M G   I N S T I T U T E

Laboratuvarlar

 • Bakteriyoloji
 • Seroloji
 • Moleküler
 • Patoloji ve Parazitoloji

Ruminant, kanatlı ve diğer hayvanların bakteriyel hastalıklarının teşhisi yapılmaktadır. Bu amaçla boyama ve direkt mikroskopi, bakteriyolojik kültür ile izole edilen etkenlerin identifikasyonunda biyokimyasal yöntemler, PCR ve MALDI-TOF yöntemleri kullanılır.

İzole edilen etkenler için standart yöntem ile antimikrobiyal duyarlılık testi (antibiyogram) yapılmaktadır. Atıklar, pnömoni, mastitise neden olan bakteriyel etkenlerin teşhisi ile Mycoplasma, Salmonella, Campylobacter, Avibacterium paragallinarum (koriza), Moraxella bovis, Clostridium türleri, Mantar ve diğer birçok aerobik ve anaerobik spesifik etkenin tespiti için özel kültür yöntemleri kullanılmaktadır.

İncele

Ruminant ve kanatlı hayvan kan serumlarında, hastalıkların teşhisi ve aşılama sonrası kontrol amacıyla serolojik testler yapılmaktadır. Genel olarak antikor-antijen ELISA ve aglütinasyon testleri, güvenilir test kitleri kullanılarak uygulanmaktadır. Test sonuçları, hayvanların yaşı, aşı geçmişi, fizyolojik durumu ve klinik bulgular gibi birçok parametre göz önüne alınarak değerlendirilir.

İncele

Ruminant ve kanatlı hayvanların viral hastalıklarının teşhisi için PCR/RT-PCR, Real-time PCR yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca viral ve bakteriyel etkenlerin identifikasyonu, tiplendirmesi, aşı ve saha suşlarının ayrılması için PCR ve sekans analizi yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

İncele

Ruminant ve kanatlılarda, ölü hayvanlardan yapılan otopsi sonucunda veya gönderilen iç organ numunelerinde, makroskobik bulgular değerlendirilerek raporlanır. Şüphelenilen hastalık/lar yönünden gerekli numuneler alınarak uygun yöntemleri ile test edilir.

Kan parazitlerinin teşhisi amacıyla kan ve iç organlardan hazırlanan sürme preparatlardan Giemsa boyama yapılarak direkt mikroskobik inceleme yapılır. Dışkı örneklerinde paraziter inceleme için flotasyon yöntemi uygulanır.

İncele

Teşhis ve Analiz Laboratuvarı

Çözüm işletme ve laboratuvar arasında kurulan
iletişim ve işbirliği ile ortaya çıkmaktadır • İncele
 • Klinik Bulguların Gözlemi

  İşletmelerde ölüm, hastalık belirtileri ve verim kayıplarının tespiti

  Doğru Numune Alımı ve Gönderimi

  Şüphelenilen hastalık yönünden gerekli ve yeterli numuneleri alıp, taşıma süresi ve koşullarına dikkat ederek laboratuvara göndermek

  Doğru Teşhis

  Uluslararası kabul görmüş bilimsel yöntemler ve güvenilir test kitleri kullanarak, deneyimli teknik personel tarafından enfeksiyon dönemine göre uygun test yöntemleri seçilir ve testler protokollerine uygun olarak yapılır

  Doğru Yorum

  Test sonuçları, klinik bulgular, aşı geçmişi, hastalık geçmişi, yaş ve diğer faktörlerin bir arada değerlendirilmesi

  Doğru Uygulama

  Aşı, antibiyotik tedavisi, karantina, kesim  Haberler

  Güvenilir laboratuvar hizmetleri; kalifiye personel, altyapı ve bilimsel yöntemlerin
  bir araya geldiği bir ortamda uygun şekilde yapılandırılmış ve yönetilen
  laboratuvarlarda yerine getirilebilir.