M G   I N S T I T U T E

Serolojik Test Yöntemleri ve Değerlendirmesi ( ELISA, Aglütinasyon vd.)

Güvenilir laboratuvar hizmetleri; kalifiye personel, altyapı ve bilimsel yöntemlerin
bir araya geldiği bir ortamda uygun şekilde yapılandırılmış ve yönetilen
laboratuvarlarda yerine getirilebilir.